Σύµφωνα µε το άρθρο 32, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισµού ∆ιαδικασίας, το Πρωτοδικείο αποφάσισε στις 7 Ιουλίου 2005 ότι, στην περίπτωση στην οποία, λόγω του ορισµού γενικού εισαγγελέα δυνάµει του άρθρου 17 του Κανονισµού ∆ιαδικασίας, ο αριθµός των δικαστών της ολοµελείας είναι ζυγός, η προκαθορισµένη σειρά, που ακολουθείται κατά την τριετή περίοδο για την οποία εκλέγονται οι πρόεδροι των πενταµελών τµηµάτων, µε την οποία ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου ορίζει τον δικαστή που δεν θα µετάσχει στην εκδίκαση της υποθέσεως είναι η αντίστροφη σειρά αρχαιότητας στην υπηρεσία που έχουν οι δικαστές σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού ∆ιαδικασίας, εκτός αν ο δικαστής που ορίζεται µε τον τρόπο αυτό είναι ο εισηγητής. Κ (η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων) δεν απαγορεύει τη νοµοθετική ρύθµιση του κράτους µέλους εκτελέσεως δυνάµει της οποίας η αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους αυτού αρνείται να εκτελέσει ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως, εκδοθέν κατά ενός υπηκόου του για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής, ενώ η άρνηση αυτή, όταν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους µέλους ο οποίος έχει δικαίωµα διαµονής ως πολίτης της Ενώσεως, εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι ο υπήκοος αυτός έχει διαµείνει νοµίµως επί πέντε συναπτά έτη στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους εκτελέσεως. 82-379, προκύπτει ότι, σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων, ο πληθυσμός των ενισχυομένων ζωνών στις μη κεντρικές περιφέρειες μειώνεται κατά 2 εκατομμύρια κατοίκους περίπου λόγω της εξαιρέσεως από το χάρτη των ενισχυομένων ζωνών των, Orgogliosamente realizzato con ♥ in Polonia, Glosbe utilizza i file cookie per garantirti la migliore esperienza. El Greco/Giordano Bruno: 19,81€ 9: Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) 5,99€ 10: HEROIDUM EPISTULA XIII. Τον Δεκέμβριο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε ότι η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της σχετικά με μια ανανεωμένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία (15796/05) και δήλωσε ότι προσβλέπει «στην έγκριση, τον Ιούνιο του 2006, μιας φιλόδοξης και ευρείας στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει στόχους, δείκτες και αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης. Moltissimi esempi di frasi con "cinque" – Dizionario greco-italiano e motore di ricerca per milioni di traduzioni in greco. La Corte conclude che l’art. LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Obwohl dieser Greco italian eventuell im überdurschnittlichen Preisbereich liegt, findet sich der Preis auf jeden Fall in langer Haltbarkeit und sehr guter Qualität wider. πέντε noun. +1 definizioni . CINQUE's ungezwungene Mode für Damen und Herren entspricht dem Wesen des italienischen Lebensstils: innerlich leidenschaftlich und emotional, äußerlich stets smart und lässig. Se sia compatibile con il principio della separazione dei poteri nell’Unione europea che il regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sia interpretato dalla Corte di giustizia, al fine di eliminare una disparità di trattamento altrimenti sussistente, nel senso che ad un passeggero che abbia subìto un mero ritardo superiore a tre ore spetti una compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. In assenza di valida giustificazione, l'art. LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Anacreontee dal Barberiniano greco 310 | | ISBN: 9788876944949 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. In unserem Hause wird großes Augenmerk auf die objektive Auswertung der Daten gelegt als auch der Artikel am Ende mit … (γ) θα εκπονηθεί εθνικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα προσδιορίζονται τα μέτρα για την αντιστάθμιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που απορρέει από την ενίσχυση, π.χ. LAODAMIA PROTESILAO (Italian Edition) Greco italian - Die preiswertesten Greco italian verglichen! it Ο Μάικ επέστρεψε από τη βιβλιοθήκη στις πέντε. στόσο, µολονότι το άρθρο 15 ορίζει ότι «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. Questa ondata di minacce e di intimidazioni non ha risparmiato le organizzazioni che da numerosi anni collaborano strettamente con l'Unione europea in Colombia: dal 18 febbraio. mostra, La superficie basimetrica di 5 anni prima, per parcella, è calcolata in base alla somma dei valori stimati dei diametri sotto corteccia di, Η προ πενταετίας επιφάνεια βάσης ανά επιφάνεια παρατήρησης υπολογίζεται με βάση την προ, i) Nel caso di certificati medici di classe 1 e classe 2, quando alla licenza deve essere aggiunta un’abilitazione al volo strumentale, l’udito viene verificato con l’audiometria tonale pura nella prima visita e nelle successive visite di riconvalida o rinnovo, ogni, i) Στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 1 και ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 2, όταν στο κατεχόμενο πτυχίο πρόκειται να προστεθεί η ικανότητα πτήσης με όργανα, η ακοή ελέγχεται με ακοομέτρηση καθαρών τόνων κατά την αρχική εξέταση και, σε επακόλουθες εξετάσεις επανεπικύρωσης ή ανανέωσης, κάθε, Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi, Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής «A», που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. Απόλυτο αριθμητικό, ανάμεσα στο δυο και στο τέσσερα. In dieser Rangliste sehen Sie unsere absolute Top-Auswahl an Greco italian, wobei die oberste Position unseren Testsieger darstellen soll. 9 del regolamento e — in caso di ritardo superio, Είναι σύμφωνο με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δικαστήριο, προκειμένου να αποτρέψει διαφορετική μεταχείριση που θα προέκυπτε σε ενάντια περίπτωση, να ερμηνεύει τον κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 (1 ) υπό την έννοια, ότι ο επιβάτης πτήσεως η οποία απλώς καθυστέρησε περισσότερο από τρεις ώρες, δικαιούται να λάβει αποζημίωση κατά το άρθρο 7 του κανονισμού, μολονότι ο κανονισμός παρέχει τέτοιο δικαίωμα μόνο στην περίπτωση της αρνήσεως επιβιβάσεως ή της ματαιώσεως της πτήσεως, ενώ για την περίπτωση της καθυστερήσεως προβλέπει μόνο την παροχή βοήθειας κατά το άρθρο 9 και, σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, την παροχή βοήθειας κατ’ άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού, Essa propone che il contributo finanziario dell'Unione sia imperniat. Gefällt 5.598 Mal. IL Primo Pittore: Canti Cinque Tessuti Sopra un Frammento Greco (Classic Reprint) | | ISBN: 9781391846804 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 112 500 EUR e una durata di, η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι 112 500 ευρώ και η διάρκεια της εγγύησης είναι, «Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di, «Ο δικαιούχος του σήματος είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, επί διάστημα, 95 Per quanto attiene a questi motivi, il Consiglio e la Commissione rilevano che la Niko Tube e la NTRP non hanno dimostrato la sussistenza di alcuna delle, 95 Όσον αφορά τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι οι Niko Tube και NTRP δεν απέδειξαν το βάσιμο καμιάς από τις, Affinché i PPP continuino ad avere un ruolo nel lungo periodo, è indispensabile che nel 2010 siano adottate almeno, Για να εξασφαλιστεί ότι οι ΣΔΙΤ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το ρόλο που τους αξίζει σε πιο μακροχρόνια βάση, απαιτούνται ιδίως, Inoltre un risanamento di bilancio favorevole alla crescita rappresenta una delle, Επιπλέον, η δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την ανάπτυξη είναι μία από τις, Durante il periodo transitorio il comitato per gli appalti è composto da, Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η επιτροπή προμηθείας αποτελείται από, La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di, Η [επωνυμία ΚΤ] τηρεί πλήρες αρχείο των εντολών πληρωμής που υποβάλλονται και των πληρωμών που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα [αναφορά του χρονικού διαστήματος που απαιτείται από το οικείο εθνικό δίκαιο] από τη στιγμή της υποβολής των εντολών πληρωμής και της λήψης των πληρωμών, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλήρες αρχείο καλύπτει, La delimitazione delle zone classificate in cui potranno essere sovvenzionati i progetti industriali, quale figura nell'allegato del decreto n. 82-379, ha per risultato che, rispetto al precedente regime di aiuto regionale, la popolazione delle zone di aiuto nelle zone periferiche diminuisce di 2 milioni di abitanti circa a causa dell'esclusione dalla mappa delle zone di aiuto delle, Αν ληφθεί υπόψη η οριοθέτηση των ζωνών στις οποίες θα μπορούν να ενισχύονται τα βιομηχανικά προγράμματα, έτσι όπως περιγράφεται στο παράρτημα του διατάγματος αριθ. Αυτή η σχολή προσφέρει μια πεντάμηνη εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων για το ιεραποστολικό έργο. Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) HEROIDUM EPISTULA XIII. η μείωση του συνολικού παραγωγικού δυναμικού στη Βουλγαρία. El Greco/Giordano Bruno: 19,81€ 9: Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) 5,99€ 10: HEROIDUM EPISTULA XIII. cinque adjective noun numeral [ˈtʃinkwe] masculine + grammatica La cifra "5". Alle Greco italian im Blick. El Greco/Giordano Bruno: 19,81€ 9: Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) 5,99€ 10: HEROIDUM EPISTULA XIII. 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nella formazione plenaria del Tribunale, il turno prestabilito, applicato per il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni compost. Το άρθρο 56 ΕΚ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύει εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, με την οποία τα κέρδη από την πώληση, κατά το 2001, μετοχών κεφαλαιουχικής εταιρίας εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος φορολογούνταν άμεσα υπό την προϋπόθεση και μόνον ότι, κατά τα τελευταία πέντε έτη, ο πωλητής κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, το 1 % του εταιρικού της κεφαλαίου, ενώ αντίθετα τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2001 από την πώληση, υπό τους ίδιους όρους, μετοχών ημεδαπής κεφαλαιουχικής εταιρίας, πλήρως υποκείμενης στον φόρο εταιριών, φορολογούνταν μόνον οσάκις ο πωλητής είχε σημαντική συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο, ανερχόμενη τουλάχιστον στο 10 % αυτού. 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella su cui verte la causa principale, in forza della quale i profitti ricavati dalla cessione di quote sociali in una società di capitali stabilita in un altro Stato membro sono immediatamente imponibili nel 2001, se il cedente possedeva. 7 del regolamento, sebbene quest’ultimo preveda ciò solo in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo prenotato ma limiti i diritti del passeggero in caso di ritardo all’assistenza di cui all’art. Du hast 3 Möglichkeiten, von Bahnhof Milano Greco Pirelli nach Cinque Terre zu kommen. LAODAMIA PROTESILAO (Italian Edition) Welche Kauffaktoren es beim Kaufen Ihres Greco italian zu beurteilen gilt! Ricerche frequenti nel dizionarioitaliano: Non è un buon esempio per la traduzione in questione. LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) HEROIDUM EPISTULA XIII. Η Επιτροπή προτείνει να εστιασθεί η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στους ακόλουθους πέντε στόχους που έχουν προτεραιότητα: - στήριξη της διαδικασίας οικονομικού εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των χωρών που προτίθενται να ανοίξουν τις αγορές τους στο πλαίσιο των νέων συμφωνιών σύνδεσης - στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής των χωρών που έχουν λιγότερο προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό την προετοιμασία τους για να αρχίσουν ελεύθερες συναλλαγές με την Ένωση - στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος - ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας βορρά-νότου, καθώς και μεταξύ των χωρών της νότιας και ανατολικής Μεσογείου, ιδίως με προγράμματα αποκεντρωμένης συνεργασίας που θα συνδέουν τους βασικούς παράγοντες στον πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Mostra le traduzioni generate algoritmicamente. Die Billigste ist per Zug und kostet 27€. L'art. Tuttavia, benché l'articolo 15 preveda che «fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato dall'allegato del presente regolamento, ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto della Comunità» esso limita anche il campo di applicazione dei reciproci diritti stipulando che «due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE» e che «le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all'interno della Svizzera e tra punti situati all'interno degli Stati membri dell. MoVimento Cinque Stelle Torredelgreco, Torre del Greco. Mostra le traduzioni generate algoritmicamente Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) HEROIDUM EPISTULA XIII. Συμβολίζεται με ρωμαϊκούς αριθμούς με το V και με αραβικούς αριθμούς με το 5. 43 CE osta ad una disciplina tributaria di uno Stato membro in materia di imposte di successione che esclude dall'esenzione da tali imposte, prevista per le imprese familiari, le imprese che impiegano, nel corso dei tre anni precedenti la data del decesso del de cuius, al, Ελλείψει θεμιτού δικαιολογητικού λόγου, το άρθρο 43 ΕΚ απαγορεύει σχετική με τον φόρο κληρονομίας ρύθμιση κράτους μέλους, δυνάμει της οποίας η προβλεπόμενη όσον αφορά οικογενειακές επιχειρήσεις απαλλαγή από τον φόρο αυτόν δεν παρέχεται επί επιχειρήσεων οι οποίες, κατά τα τρία προ του θανάτου του κληρονομουμένου έτη, απασχολούσαν τουλ, Il 7 luglio 2005 il Tribunale, in conformità all'art. Wir bieten dir eine Selektion an Greco italian verglichen und hierbei die bedeutendsten Infos angeschaut. cinque in greco Dizionario italiano-greco. LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Nel dicembre 2005, il Consiglio europeo ha preso atto della presentazione da parte della Commissione della comunicazione sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile per i pros. Από το κύμα αυτό των απειλών και εκφοβισμών δε γλίτωσαν οι οργανώσεις που συνεργάζονται στενά, εδώ και πολλά χρόνια, με την Ευρωπαϊκή Ένωση: από τις 18 Φεβρουαρίου έως τώρα, πέντε ηγέτες και μέλη οργανώσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα της Ένωσης πλήρωσαν με τη ζωή τους τη δέσμευση που είχαν αναλάβει υπέρ των κοινοτήτων τους, διάφορες δε οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Ένωση - συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ανάπτυξης και ειρήνης της Magdalena Medio - έλαβαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις οποίες ΜΚΟ, ηγετικές φυσιογνωμίες των κοινοτήτων τους και εκκλησιαστικοί που συμμετέχουν στα σχέδια αυτά υποδεικνύονται ως «στρατιωτικοί στόχοι» των παράνομων ένοπλων ομάδων. Die Schnellste ist per Autofahrt und dauert 2 Stunden. Greco italian - Der Vergleichssieger . Il numero cardinale successivo al quattro e precedente il sei, rappresentato in numeri romani con V e in numeri arabi con 5. LAODAMIA PROTESILAO (Italian Edition) Greco italian - Die Favoriten unter den Greco italian! LAODAMIA PROTESILAO HEROIDUM EPISTULA XIII. Il quinto numero naturale (5). Imparare il Greco - Testo parallelo - Racconti Brevi (Italiano - Greco) (Italian Edition) 2,99€ 8: El Greco/Giordano Bruno: 19,81€ 9: Cinque metri di tempo/Πέντε μέτρα χρόνου: Libro bilingue italiano-greco (Italian Edition) 5,99€ 10: HEROIDUM EPISTULA XIII.